Sjúkrasjóður

Hagstæður valkostur fyrir þig

Hlutverk sjúkrasjóðs FLM er að veita félagsmönnum afkomubætur í veikinda- og slysatilfellum. FLM brúar það tekjutap sem verður frá því að veikindarétti launþega lýkur hjá vinnuveitanda (að lágmarki 3 mánuðir) og þar til örorkulífeyrir greiðist frá lífeyrissjóði. Þetta tímabil getur varað í allt að 9 mánuði og jafnvel lengur í einhverjum tilfellum. Á þessu tímabili eru einu tekjur launþega sem ekki eru í sjúkrasjóði og slasast eða veikjast alvarlega aðeins um 40.000 kr. greiðslur á mánuði frá Tryggingastofnun. Sjóðurinn greiðir einnig dánarbætur samkvæmt tryggingarskilmálum líftryggingar og sjúkdómabætur samkvæmt tryggingarskilmálum sjúkdómatryggingar.

Sækja um aðild

Ódýr kostur

Félagsgjald er einungis 0,05% af launum félagsmanns (launþega). Vinnuveitendur greiða 1% af launum starfsmanna í sjúkrasjóð FLM, en þessir fjármunir mynda sjóðinn. Ekki er um önnur framlög að ræða af hálfu vinnuveitanda.

Samsvarandi tryggingavernd keypt beint af vátryggingafélagi myndi iðgjald greiðast af launum eftir skatta.

Launabætur

Launatrygging sjúkrasjóðs FLM greiðir launabætur af völdum slysa eða sjúkdóma (slysa- og sjúkradagpeninga), sem nema 80% af meðallaunum í allt að 9 mánuði. Bætur greiðast þó ekki fyrr en 3 mánuðir eru liðnir frá því að sá atburður varð er leiddi til óvinnufærni, þ.e. óvinnufærni þarf að hafa varað samfleytt í 90 daga áður en bætur greiðast.

Launabætur greiðast enn fremur vegna slysa og veikinda barna í allt að 6 mánuði.

Félag lykilmanna tryggir réttindi þeirra félagsmanna sem fara á atvinnuleysisbætur eða í fæðingarorlof, þannig að FLM leggur til 1% sjúkrasjóðsgjald í samræmi við greitt félagsgjald af greiðslum frá Atvinnuleysistryggingasjóði eða frá Fæðingarorlofssjóði. Samkvæmt skilmálum sjúkrasjóðs FLM miðast greiðslur úr honum við 80% af meðal mánaðarlaunum félagsmanns síðustu 12 mánuði fyrir tjónsatburð, hvort sem það eru laun eða bætur vegna atvinnuleysis eða fæðingarorlofs.

Hámark mánaðarlegra launabóta er 2.450.000 kr. Greiðsla launabóta til hvers félagsmanns takmarkast að hámarki við 24 mánuði á hverju 10 ára tímabili.

Dánarbætur

Fjárhæð dánarbóta er háð aldri og launum félagsmanns á hverjum tíma, þó greiðir líftrygging dánarbætur að hámarki 16.300.000 kr., en að lágmarki 1.140.000 kr. Ekki þarf að fara fram sérstakt áhættumat vegna líftryggingar sjúkrasjóðsins.

Frá og með 1. maí 2020 hækkar tryggingafjárhæð líftryggingar um 25% vegna hvers félagsmanns. Framangreindar hámarks- og lágmarksfjárhæðir haldast þó óbreyttar. Neðangreindar myndir sýna dæmi um þessar breytingar, annarsvegar miðað við mánaðarlaun 500.000 kr. og hinsvegar 1.000.000 kr. mánaðarlaun.

Félag lykilmanna tryggir réttindi þeirra félagsmanna sem fara á atvinnuleysisbætur eða í fæðingarorlof, þannig að FLM leggur til 1% sjúkrasjóðsgjald í samræmi við greitt félagsgjald af greiðslum frá Atvinnuleysistryggingasjóði eða frá Fæðingarorlofssjóði.  Líftryggingarfjárhæð vegna hvers vátryggðs félagsmanns endurreiknast árlega miðað við áramót vegna næsta almanaksárs og miðast hún við aldur á komandi almanaksári og meðallaun skv. innborguðu iðgjaldi á liðnu almanaksári (hvort sem það eru laun eða bætur vegna atvinnuleysis eða fæðingarorlofs), sbr. gildandi dánarbótatöflu.

Skilyrði fyrir greiðslu dánarbóta úr sjúkrasjóði FLM er að greitt hafi verið a.m.k. 12.000 kr. iðgjald í sjúkrasjóð FLM á síðustu 12 mánuðum fyrir fráfall félagsmanns.

Sjúkdómabætur

Frá og með 1. maí 2020 njóta félagsmenn í FLM tryggingaverndar sjúkdómatryggingar.

Fjárhæð bóta úr sjúkdómatryggingu er háð aldri og launum félagsmanns á hverjum tíma, þó greiðir sjúkdómatryggingin bætur að hámarki 10.000.000 kr., en að lágmarki 700.000 kr. Ekki þarf að fara fram sérstakt áhættumat vegna sjúkdómatryggingar sjúkrasjóðsins.

Neðangreindar myndir sýna dæmi um fjárhæðir í sjúkdómatryggingu, annarsvegar miðað við mánaðarlaun 500.000 kr. og hinsvegar 1.000.000 kr. mánaðarlaun.

Félag lykilmanna tryggir réttindi þeirra félagsmanna sem fara á atvinnuleysisbætur eða í fæðingarorlof, þannig að FLM leggur til 1% sjúkrasjóðsgjald í samræmi við greitt félagsgjald af greiðslum frá Atvinnuleysistryggingasjóði eða frá Fæðingarorlofssjóði.  Sjúkdómatryggingarfjárhæð vegna hvers vátryggðs félagsmanns endurreiknast árlega miðað við áramót vegna næsta almanaksárs og miðast hún við aldur á komandi almanaksári og meðallaun skv. innborguðu iðgjaldi á liðnu almanaksári (hvort sem það eru laun eða bætur vegna atvinnuleysis eða fæðingarorlofs), sbr. gildandi bótatöflu.

Réttur til framhaldstryggingar

Frá og með 1. maí 2020 hefur félagsmaður rétt til að halda áfram líftryggingu og sjúkdómatryggingu falli félagsaðild hans niður af öðrum ástæðum en vegna aldurs. Til þess að virkja áframhald líftryggingar og sjúkdómatryggingar þarf félagsmaður að senda Sjóvá sannanlega beiðni þess efnis á póstfangið sjovalif@sjova.is innan þriggja mánaða frá því að aðild hans að FLM féll niður.

Aldursmörk

Frá og með 1. maí 2020 eru aldursmörk félagsmanna í tryggingavernd sjúkrasjóðs FLM sem hér greinir:

Launatrygging:

Launatryggingin fellur úr gildi í lok þess árs sem félagsmaður nær 66 ára aldri. Vátryggingin tekur ekki til félagsmanna yngri en 18 ára. Hámarksaldur við inngöngu í trygginguna er 64 ár.

Líftrygging:

Líftryggingin fellur úr gildi í lok þess árs sem félagsmaður nær 66 ára aldri. Vátryggingin tekur ekki til félagsmanna yngri en 18 ára. Hámarksaldur við inngöngu í vátrygginguna er 64 ára aldur.

Sjúkdómatrygging:

Sjúkdómatryggingin fellur úr gildi þegar félagsmaður verður 60 ára (miðast við afmælisdag). Vátryggingin tekur ekki til félagsmanna yngri en 18 ára. Sjúkdómavernd barna félagsmanna gildir aðeins fyrir börn á aldrinum 3ja mánaða til 18 ára.

Dæmi um bótafjárhæðir

Laun kr. 500.000/mán. – fyrir kr. 3.000/ári
Laun kr. 750.000/mán. – fyrir kr. 4.500/ári

Aldur
Dánarbætur
Sjúkdómabætur
Launabætur
Dánarbætur
Sjúkdómabætur
Launabætur

18–29
kr. 9.700.000
kr. 4.600.000
kr. 400.000/mán.
kr. 14.550.000
kr. 6.920.000
kr. 600.000/mán.

30–39
kr. 7.860.000
kr. 2.850.000
kr. 400.000/mán.
kr. 11.800.000
kr. 4.280.000
kr. 600.000/mán.

40–49
kr. 4.620.000
kr. 1.350.000
kr. 400.000/mán.
kr. 6.930.000
kr. 2.030.000
kr. 600.000/mán.

50–59
kr. 2.000.000
kr. 700.000
kr. 400.000/mán.
kr. 3.000.000
kr. 920.000
kr. 600.000/mán.

60–65
kr. 1.140.000
kr. 0
kr. 400.000/mán.
kr. 1.370.000
kr. 0
kr. 600.000/mán.

Laun kr. 1.000.000/mán. – fyrir kr. 6.000/ári
Laun kr. 1.250.000/mán. – fyrir kr. 7.500/ári

Aldur
Dánarbætur
Sjúkdómabætur
Launabætur
Dánarbætur
Sjúkdómabætur
Launabætur

18–29
kr. 16.340.000
kr. 9.230.000
kr. 800.000/mán.
kr. 16.340.000
kr. 10.000.000
kr. 1.000.000/mán.

30–39
kr. 15.730.000
kr. 5.710.000
kr. 800.000/mán.
kr. 16.340.000
kr. 7.140.000
kr. 1.000.000/mán.

40–49
kr. 9.240.000
kr. 2.700.000
kr. 800.000/mán.
kr. 11.550.000
kr. 3.380.000
kr. 1.000.000/mán.

50–59
kr. 3.130.000
kr. 3.130.000
kr. 800.000/mán.
kr. 4.980.000
kr. 1.530.000
kr. 1.000.000/mán.

60–65
kr. 1.820.000
kr. 0
kr. 800.000/mán.
kr. 2.280.000
kr. 0
kr. 1.000.000/mán.

Launabætur, dánarbætur og sjúkdómabætur greiðast á grundvelli gildandi vátryggingaskilmála Sjóvá fyrir launatryggingu, hóplíftryggingu og hópsjúkdómatryggingu FLM.

Bótavernd sjúkrasjóðs FLM grundvallast á hópvátryggingasamningi við Sjóvá-Almennar tryggingar hf., sem er vátryggjandi. Tjónsuppgjör fer alfarið fram hjá Sjóvá.

Ef félagsmaður er með sjúkra- og slysatryggingu, líftryggingu eða sjúkdómatryggingu í gildi annars staðar hefur það ekki áhrif á greiðslu launabóta, dánarbóta eða sjúkdómabóta úr sjúkrasjóði FLM.

Greiðslur úr sjóðnum – vátryggjandi

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá) er vátryggjandi sjúkrasjóðs FLM á grundvelli gildandi vátryggingasamnings milli Sjóvá og félagsins. Sjóvá ber því alla bótaáhættu sjúkrasjóðs FLM hvað varðar launabætur, dánarbætur og sjúkdómabætur til félagsmanna FLM.

Tjónaþjónusta fer alfarið fram hjá Sjóvá, þ.m.t. móttaka tjónstilkynninga, ákvörðun bótaskyldu og greiðsla tjónabóta. Ákvörðun bóta er byggð á gildandi vátryggingaskilmálum Sjóvá.

Almennir skilmálar Sjóvá fyrir launatryggingu, hóplíftryggingu og hópsjúkdómatryggingu FLM

Vátryggingarskilmálar Sjóvá fyrir launatryggingu FLM

Vátryggingarskilmálar Sjóvá fyrir hóplíftryggingu FLM

Vátryggingarskilmálar Sjóvá fyrir hópsjúkdómatryggingu FLM

 

Frekari upplýsingar má finna á www.sjova.is. Forstöðumaður persónutjóna hjá Sjóvá er tengiliður vegna bótakrafna frá félagsmönnum í FLM.

Umsókn um bætur

Við hjá FLM komum ekki að ákvörðunum um bætur, slíkt fer alfarið fram hjá Sjóvá, þ.m.t. móttaka tjónstilkynninga, meðferð umsókna, ákvörðun bótaskyldu og greiðsla bóta. Ákvörðun bóta er byggð á gildandi vátryggingarskilmálum Sjóvá.

Sjúkrasjóður FLM samanstendur af launatryggingu, líftryggingu og sjúkdómatryggingu. Launatrygging sjúkrasjóðs FLM greiðir launabætur af völdum slysa eða sjúkdóma (slysa- og sjúkradagpeninga), sem nema 80% af meðallaunum í allt að 9 mánuði. Bætur greiðast þó ekki fyrr en 3 mánuðir eru liðnir frá því að sá atburður varð er leiddi til óvinnufærni, þ.e. óvinnufærni þarf að hafa varað samfleytt í 90 daga áður en bætur greiðast.  Sjúkrasjóður FLM greiðir ekki útlagðan sjúkrakostnað.

Fylla þarf út tjónstilkynningu sem finna má hér og senda á póstfangið personutjon@sjova.is. Sjóvá tekur málið til meðferðar og verður í framhaldinu í beinu sambandi við þig.

Almenn skilyrði fyrir greiðslu bóta úr sjúkrasjóði FLM

Að inngöngubeiðni hafi verið undirrituð og henni skilað til félagsins.

Að félagsmaður hafi verið heilsuhraustur og vinnufær óslitið síðustu 3 mánuðina áður en inngöngubeiðni var undirrituð.

Að óvinnufærni, sjúkdómar eða andlát félagsmanns eigi ekki rót sína að rekja til atvika, slysa eða sjúkdómsástands eða afleiðinga þeirra, sem félagsmanni var kunnugt um eða mátti vera kunnugt um og til voru komin áður en inngöngubeiðni var undirrituð.

Að tilkynnt hafi verið um bótakröfu innan árs frá því að sá sem á rétt til bóta fékk upplýsingar um atvik sem bótakrafan er reist á.

Sérstakt skilyrði fyrir greiðslu dánarbóta úr sjúkrasjóði FLM er að greitt hafi verið a.m.k. 12.000 kr. iðgjald í sjúkrasjóð FLM, á síðustu 12 mánuðum fyrir fráfall félagsmanns.

Líði meira en 90 dagar á milli iðgjaldagreiðslna vegna aðildar félagsmanns fellur niður réttur hans til bóta úr sjúkrasjóði FLM.

Bótavernd launatryggingar FLM fellur úr gildi í lok þess árs sem félagsmaður nær 66 ára aldri.

Bótavernd líftryggingar FLM fellur úr gildi í lok þess árs sem félagsmaður nær 66 ára aldri.

Bótavernd sjúkdómatryggingar FLM fellur úr gildi þegar félagsmaður verður 60 ára (miðast við afmælisdag).

Reglugerð sjúkrasjóðs FLM

1. gr.  Nafn sjóðsins og heimili

Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Félags lykilmanna. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. Sjóðfélagar eru þeir sem greiða umsamið iðgjald.

2. gr.  Markmið sjóðsins

Markmið sjóðsins er að veita félagsmönnum afkomubætur í veikinda-, slysa- og dánartilvikum.

3. gr.  Tekjur

Tekjur sjóðsins eru samningsbundin iðgjöld og fjármagnstekjur.

4. gr.  Stjórn og rekstur

Stjórn Félags lykilmanna er jafnframt stjórn sjóðsins og ber ábyrgð á úthlutunum og öðrum fjárreiðum sjóðsins. Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við almennar stjórnsýslureglur. Stjórn setur nánari starfsreglur um greiðslur bóta og aðra starfstilhögun.Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu fara með allar umsóknir og afgreiðslu úr sjóðnum sem trúnaðarmál.Reikningar sjóðsins skulu aðgreindir en gerðir upp og lagðir fram með reikningum Félags lykilmanna.

5. gr.  Réttur til bóta

Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga einungis þeir sem greitt er af til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast samkvæmt nánari skilmálum hvers bótaflokks.

6. gr.  Afkomubætur

Bótaflokkar sjóðsins eru: a) Sjúkra- og slysadagpeningar: Sjúkrasjóðnum er heimilt að greiða sjúkra- og slysadagpeninga ef launatekjur falla niður sökum veikinda eða slysa enda komi ekki dagpeningagreiðsla eða önnur greiðsla vegna tímabundinnar örorku samkvæmt lögbundnum vátryggingum ökutækja- eða flugvéla fyrir sama tímabil frá öðrum aðila. Sjúkra- og slysadagpeningar skulu vera 80% af meðallaunum í allt að 9 mánuði, þó skal biðtími vera 3 mánuðir frá upphafi veikinda eða slyss. Launabætur veikinda og slysa barna nema 80% af meðallaunum í allt að 6 mánuði. b) Dánarbætur: Sjá nánari ákvörðun aðalfundar. c) Stjórn sjóðsins er heimilt að semja við tryggingarfélag um tryggingu sjóðfélaga og bótaskilmála, að hluta eða öllu leyti. Jafnframt er stjórn heimilt að stofna til annarra bótaflokka í formi slysatrygginga og annarra heilsufarstrygginga samkvæmt ákvörðun aðalfundar.

7. gr.  Lausn frá greiðsluskyldu

Ef farsóttir geisa getur sjóðsstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðsstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð bóta, ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

8. gr.  Fyrning

Réttur til greiðslu úr sjúkrasjóði samkvæmt reglugerð þessari fellur niður sé umsókn ekki skilað inn til sjóðsins innan 12 mánaða frá því að rétturinn stofnast.

9. gr.  Endurgreiðsla iðgjalda

Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

10. gr.  Umsókn um bætur

Umsóknum skal skilað í því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og skal leggja fram nauðsynleg vottorð er tryggja réttmæti greiðslna.Sjóðfélaga er skylt að mæta til viðtals hjá ráðgjafa ef óskað er og bregðast við ábendingum um endurhæfingu og/eða til skoðunar hjá trúnaðarlækni til að sannreyna réttmæti framlagðra læknisvottorða.Berist ekki fullnægjandi upplýsingar frá umsækjanda skal sjóðsstjórn hafna umsókn að svo stöddu eða fresta frekari greiðslum. Verði sjóðfélagi uppvís að gefa rangar eða villandi upplýsingar fyrirgerir hann rétti sínum til bóta. Heimilt er að endurkrefja sjóðfélaga um allar greiðslur sem fengnar eru með slíkum hætti auk dráttarvaxta.

11. gr.  Upplýsingaskylda

Stjórn sjóðsins ber að upplýsa sjóðfélaga um rétt þeirra samkvæmt reglugerð sjóðsins við inngöngu, með rafrænni kynningu og tilkynningum ef iðgjöld hætta að berast.

12. gr.  Breytingar á reglugerðinni

Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á aðalfundi Félags lykilmanna og skal tillaga um breytingar kynnt með sama hætti og lagabreytingar.

Upplýsingar fyrir launagreiðendur

Hér má finna gagnlegar upplýsingar fyrir þá sem vinna við iðgjaldaskil, s.s. iðgjaldaprósentur, félagsgjöld, greiðslu skilagreina, gjalddaga og innheimtuferli.

Félagsgjald og sjúkrasjóðsgjald

Bæði félagsgjald og sjúkrasjóðsiðgjald reiknast af sama launagrunni og iðgjald í lífeyrissjóð.  Félagsgjald er framlag launþega, 0,05% af heildarlaunum.Vinnuveitandi greiðir sjúkrasjóðsiðgjald, einungis 1,0% af launum. Ekki er um önnur framlög að ræða af hálfu vinnuveitanda.

Slysatrygging launþega

Félagsmaður í FLM er vátryggður samkvæmt ákvæðum í Fyrirmyndarkjarasamningi FLM eða samkvæmt þeim kjarasamningi sem vísað er til í ráðningarsamningi hans.

Skilagreinar

Tvær leiðir eru mögulegar við að koma skilagreinum til FLM:
a)  Með rafrænum sendingum beint úr launakerfi. Hér á heimasíðu okkar er sótt um aðgang fyrir XML samskipti úr launakrefi launagreiðanda við vefþjónustu okkar og birtist veflykill í heimabanka launagreiðanda.  Nauðsynlegt er að sótt sé um veflykil á kennitölu launagreiðanda. Aðgangurinn gildir ennfremur fyrir launagreiðendavef FLM. Með rafrænum skilum sparast tími og fyllsta öryggis er gætt.
b)  Ef ekki er mögulegt að senda rafrænar skilagreinar beint í gegnum launakerfi má skrá skilagreinar inná launagreiðendavefnum. Þetta er örugg leið, enda býður launagreiðendavefur FLM uppá sama öryggi við meðhöndlun gagna og í netbönkum.

Hvort sem skilagrein er send rafrænt í gegnum launakerfi eða skráð inná launagreiðendavef FLM stofnast krafa í heimabanka launagreiðanda sjálfvirkt í báðum tilvikum.

Vinsamlegast munið að ekki er nægilegt að senda inn skilagrein. Iðgjald bókast á félagsmann þegar bæði skilagrein og greiðsla hefur borist FLM.

Almennar upplýsingar

Félagsgjald – framlag launþega: 0,05% af heildarlaunum.
Sjúkrasjóðsgjald – framlag vinnuveitanda: 1% af heildarlaunum.
Kennitala: 530412-0750
Bankareikningur: 0114-26-140011
Félagsnúmer FLM: 560
Gjalddagi: 10. dagur næsta mánaðar.
Eindagi: Síðasti virki dagur þess mánaðar.

Gjalddagi og eindagi iðgjalda

Gjalddagi er 10. næsta mánaðar, t.d. iðgjöld vegna launa í mars eru með gjalddaga 10. apríl.
Eindagi er síðasti virki dagur næsta mánaðar, t.d. iðgjöld vegna launa í mars eru með eindaga síðasta virka dag í apríl.

Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga.

Innheimtuferli hefst ef iðgjöld eru ógreidd á eindaga, þannig:

  1. Áminning er send 30 dögum eftir gjalddaga.
  2. Fyrsta innheimtubréf er sent 45 dögum eftir gjalddaga, þar sem gefinn er 14 daga frestur.
  3. Annað innheimtubréf er sent 60 dögum eftir gjalddaga, þar sem gefinn er 14 daga frestur. Innheimtubréf þetta ber kostnað kr. 1.500.
  4. Lokaviðvörun er send 75 dögum eftir gjalddaga, þar sem gefinn er 14 daga frestur. Lokaviðvörun ber kostnað kr. 3.000.
  5. Krafa send lögfræðingi til innheimtu hafi greiðsla ekki borist 90 dögum eftir gjalddaga.

Launabætur

FLM greiðir launabætur af völdum slysa eða sjúkdóma

Launatrygging sjúkrasjóðs FLM greiðir launabætur af völdum slysa eða sjúkdóma (slysa- og sjúkradagpeninga), sem nema 80% af meðallaunum í allt að 9 mánuði. Bætur greiðast þó ekki fyrr en 3 mánuðir eru liðnir frá því að sá atburður varð er leiddi til óvinnufærni, þ.e. óvinnufærni þarf að hafa varað samfleytt í 90 daga áður en bætur greiðast.

Aðalástæðan fyrir því að ég valdi FLM er að fá launatryggingu fyrir mjög lágt félagsgjald. Einnig fannst mér frábært að geta gengið frá aðild á nokkrum mínútum á netinu.

Finnur Kolbeinsson
- Data Engineer hjá Icelandair
Sækja um aðild