Sjúkrasjóður

Hagstæður valkostur fyrir þig

Hlutverk sjúkrasjóðs FLM er að veita félagsmönnum afkomubætur í veikinda- og slysatilfellum. FLM brúar það tekjutap sem verður frá því að veikindarétti launþega lýkur hjá vinnuveitanda (að lágmarki 3 mánuðir) og þar til örorkulífeyrir greiðist frá lífeyrissjóði. Þetta tímabil getur varað í allt að 9 mánuði og jafnvel lengur í einhverjum tilfellum. Á þessu tímabili eru einu tekjur launþega sem ekki eru í sjúkrasjóði og slasast eða veikjast alvarlega aðeins um 40.000 kr. greiðslur á mánuði frá Tryggingastofnun. Sjóðurinn greiðir einnig dánarbætur samkvæmt tryggingarskilmálum líftryggingar og sjúkdómabætur samkvæmt tryggingarskilmálum sjúkdómatryggingar.

Sækja um aðild

Ódýr kostur

Félagsgjald er einungis 0,05% af launum félagsmanns (launþega). Vinnuveitendur greiða 1% af launum starfsmanna í sjúkrasjóð FLM, en þessir fjármunir mynda sjóðinn. Ekki er um önnur framlög að ræða af hálfu vinnuveitanda.

Samsvarandi tryggingavernd keypt beint af vátryggingafélagi myndi iðgjald greiðast af launum eftir skatta.

Launabætur (launatrygging)

Launatrygging sjúkrasjóðs FLM greiðir launabætur af völdum slyss eða sjúkdóms (slysa- og sjúkradagpeninga), sem nema 80% af meðallaunum í allt að 9 mánuði. Þessum bótum er ætlað að koma í stað launagreiðslna í framhaldi af veikindarétti hjá vinnuveitanda. Bætur greiðast þó ekki fyrr en 3 mánuðir eru liðnir frá því að sá atburður varð er leiddi til óvinnufærni, þ.e. óvinnufærni þarf að hafa varað samfleytt í 90 daga áður en bætur greiðast.

Í þeim tilvikum sem félagsmaður FLM nýtur skemmri veikindaréttar en 90 daga hjá sínum vinnuveitanda, annað hvort vegna þess að hann hefur þegar fullnýtt veikindarétt sinn af öðrum ástæðum eða vegna þess að hann hefur nýlega skipt um starf og því ekki enn öðlast þriggja mánaða veikindarétt, ábyrgist FLM greiðslur til hans eftir fyrstu 31 daga óvinnufærninnar þar til tryggingarverndin tekur við samkvæmt framansögðu.  Beiðni um greiðslur samkvæmt þessu skal beint til Sjóvá sem sér um afgreiðslu þeirra fyrir hönd FLM.

Launabætur greiðast enn fremur vegna slysa og veikinda barna í allt að 6 mánuði.

Félag lykilmanna tryggir réttindi þeirra félagsmanna sem fara á atvinnuleysisbætur eða í fæðingarorlof, þannig að FLM leggur til 1% sjúkrasjóðsgjald í samræmi við greitt félagsgjald af greiðslum frá Atvinnuleysistryggingasjóði eða frá Fæðingarorlofssjóði. Samkvæmt skilmálum sjúkrasjóðs FLM miðast greiðslur úr honum við 80% af meðal mánaðarlaunum félagsmanns síðustu 12 mánuði fyrir tjónsatburð, hvort sem það eru laun eða bætur vegna atvinnuleysis eða fæðingarorlofs.

Hámark mánaðarlegra launabóta er 4.468.000 kr.

Greiðsla launabóta til hvers félagsmanns takmarkast að hámarki við 24 mánuði á hverju 10 ára tímabili.

Launatrygging á mannamáli:

Eftirfarandi upplýsingar tilgreina einungis helstu atriði tryggingarinnar. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit yfir tryggingar sem viðskiptavinir velja. Upplýsingarnar hafa ekki lagalega þýðingu og gegna eingöngu þeim tilgangi að upplýsa félagsmenn um helstu þætti tryggingarinnar. Vátryggingarskilmálarnir hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina.

Hvað er launatrygging ?

Slys eða veikindi geta valdið óvinnufærni til skemmri tíma. Launatryggingin greiðir dagpeninga í slíkum tilvikum. Greiðslur þeirra hefjast þegar 3 mánaða biðtími er liðinn og eru greiddar í allt að 9 mánuði. Greiða þarf tekjuskatt af dagpeningum.

Tryggingin bætir ekki ?

 • Slys sem verða í hvers konar akstursíþróttum og bardagaíþróttum, fjallaklifri, klettaklifri, bjargsigi, froskköfun, drekaflugi, svifflugi, fallhlífarstökki, þyrluskíðaiðkun og/eða íþróttum sem sem eru sambærilegar og eðlisskyldar.
 • Slys er vátryggður verður fyrir í handalögmálum við þátttöku eða refsiverðum verknaði, nema sannað sé að ekkert samband hafi verið milli ástands þessa og slyssins.
 • Sjúkdóma vátryggðs er rekja má til neyslu áfengis, deyfi- eða eiturlyfja nema að sannað sé að ekkert samband hafi verið milli ástands þessa og sjúkdómsins.
 • Slys eða sjúkdóma sem verða vegna ljósbaða, lækningameðferðar, skurðaðgerðar eða lyfjanotkunar nema það sé að læknisráði vegna bótaskylds slyss eða sjúkdóms.
 • Slys vegna eitraðra lofttegunda, nema það hafi orðið skyndilega og án vilja vátryggðs.
 • Slys sem hljótast af notkun skráningarskyldra vélknúinna ökutækja og eru bótaskyld skv. lögboðinni ökutækjatryggingu, hvort heldur ábyrgðartryggingu eða slysatryggingu ökumanns og eiganda samkvæmt umferðarlögum.
 • Slys og sjúkdóma barna ef hinn vátryggði á rétt á fæðingarorlofsgreiðslum vegna barnsins.
 • Starfsorkumissi sem kona verður fyrir á meðgöngutíma, við fæðingu eða fósturláts nema því aðeins að missir starfsorkunnar sé af völdum fylgikvilla.
 • Sjúkdóma eða slys sem hinn vátryggði vissi eða mátti vita að hann var haldin, eða hafði hent, áður en hann gekk inn í Félagi lykilmanna.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur ?

 • Ef tjón verður rakið til ásetnings vátryggðs fellur bótaábyrgð niður. Tjón af völdum stórkostlegs gáleysis getur leitt til takmörkunar eða brottfalls bótaábyrgðar félagsins.
 • Komi í ljós að rangar upplýsingar hafi verið veittar við inngöngu í Félag lykilmanna geta slíkar rangar upplýsingar haft áhrif á bótarétt.
 • Vátryggður glatar rétti til bóta ef hann tilkynnir félaginu ekki um kröfu sína innan árs frá því að hann vissi um atvik sem hún er reist á.
 • Vátryggðum ber að kynna sér skilmála tryggingarinnar.

Hvar gildir tryggingin ?

Vátryggingin gildir hvar sem er í heiminum. Bótaréttur fellur þó niður ef vátryggður býr og stundar atvinnu erlendis lengur en 6 mánuði í senn.

Dánarbætur (líftrygging)

Fjárhæð dánarbóta er háð aldri og launum félagsmanns á hverjum tíma, þó greiðir líftrygging dánarbætur að hámarki 22.341.000 kr., en að lágmarki 1.563.000 kr. Ekki þarf að fara fram sérstakt áhættumat vegna líftryggingar sjúkrasjóðsins.

Upplýsingar um bótafjárhæðir má finna í reiknivél FLM hér á heimasíðunni.

Félag lykilmanna tryggir réttindi þeirra félagsmanna sem fara á atvinnuleysisbætur eða í fæðingarorlof, þannig að FLM leggur til 1% sjúkrasjóðsgjald í samræmi við greitt félagsgjald af greiðslum frá Atvinnuleysistryggingasjóði eða frá Fæðingarorlofssjóði.

Skilyrði fyrir greiðslu dánarbóta úr sjúkrasjóði FLM er að greitt hafi verið a.m.k. 12.000 kr. iðgjald í sjúkrasjóð FLM á síðustu 12 mánuðum fyrir fráfall félagsmanns.

Líftrygging á mannamáli:

Eftirfarandi upplýsingar tilgreina einungis helstu atriði tryggingarinnar. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit félagsmanns yfir viðkomandi tryggingar. Upplýsingarnar hafa ekki lagalega þýðingu og gegna eingöngu þeim tilgangi að upplýsa félagsmenn um helstu þætti tryggingarinnar. Vátryggingarskilmálarnir hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina.

Hvað er líftrygging ?

Fráfall ástvina er mikið áfall og getur líftrygging aldrei bætt þann skaða sem fjölskyldan verður fyrir, en hún getur dregið úr þeim fjárhagslegu áhrifum sem fráfallið veldur. Líftryggingu er ætlað að styðja við fjölskyldur komi til andláts og þannig auka lífsgæði og fjárhagslegt öryggi þeirra sem eftir standa.

Ef þú ert líftryggður og fellur frá af völdum slyss eða sjúkdóms á meðan tryggingin er í gildi, fá rétthafar greiddar bætur úr henni. Bætur úr líftryggingu eru skattfrjálsar og greiddar til rétthafa í einu lagi utan hefðbundinna dánarbússkipta.

Hverjir fá bæturnar greiddar ?

Meginreglan er sú, að maki þinn fær allar bæturnar greiddar. En athugaðu að maki er sá sem þú ert með í hjúskap eða staðfestri samvist – ekki í  skráðri sambúð. Ef þú átt ekki maka þá þýðir þessi tilnefning að barnið þitt eða börnin þín eru rétthafar. Ef hvorki maki né börn eru til staðar þá eru bæturnar greiddar til erfingja samkvæmt lögum.

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur ?

 • Svipti vátryggður sig lífi innan árs frá því að vátryggingin tók gildi greiðast engar bætur.
 • Komi í ljós að rangar upplýsingar hafi verið veittar við inngöngu í Félag lykilmanna geta slíkar rangar upplýsingar haft áhrif á bótarétt.
 • Tryggingin fellur niður við andlát vátryggðs.
 • Bótaréttur glatast ef krafa er ekki send til félagsins innan árs.Vátryggðum ber að kynna sér skilmála tryggingarinnar.

Hvar gildir tryggingin?

Tryggingin gildir hvar sem er í heiminum. Nánari upplýsingar um gildissvið má finna í skilmála tryggingarinnar.

Sjúkdómabætur (sjúkdómatrygging)

Frá og með 1. maí 2020 njóta félagsmenn í FLM og börn þeirra (eldri en 3 mánaða) tryggingaverndar sjúkdómatryggingar.

Fjárhæð bóta úr sjúkdómatryggingu er háð aldri og launum félagsmanns á hverjum tíma, þó greiðir sjúkdómatryggingin bætur til félagsmanns að hámarki 13.669.000 kr., en að lágmarki 956.000 kr. Bætur til hvers barns félagsmanns eru 50% af vátryggingarfjárhæð hans. Ekki þarf að fara fram sérstakt áhættumat vegna sjúkdómatryggingar sjúkrasjóðsins.

Upplýsingar um bótafjárhæðir má finna í reiknivél FLM hér á heimasíðunni.

Félag lykilmanna tryggir réttindi þeirra félagsmanna sem fara á atvinnuleysisbætur eða í fæðingarorlof, þannig að FLM leggur til 1% sjúkrasjóðsgjald í samræmi við greitt félagsgjald af greiðslum frá Atvinnuleysistryggingasjóði eða frá Fæðingarorlofssjóði.

Sjúkdómatrygging á mannamáli:

Eftirfarandi upplýsingar tilgreina einungis helstu atriði tryggingarinnar. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit félagsmanns yfir viðkomandi tryggingar. Upplýsingarnar hafa ekki lagalega þýðingu og gegna eingöngu þeim tilgangi að upplýsa félagsmenn um helstu þætti tryggingarinnar. Vátryggingarskilmálarnir hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina.

Hvað er sjúkdómatrygging ?

Sjúkdómatryggingunni er ætlað að styðja við fjölskyldur komi til alvarlegra veikinda, auka lífsgæði og fjárhagslegt öryggi.

Sjúk­dóma­trygg­ing greiðir bætur ef þú grein­ist með ein­hvern af þeim sjúk­dómum sem trygg­ingin tekur til, óháð því hvort sjúk­dóm­ur­inn leiðir til óvinnu­færni, ör­orku eða ekki. Bæt­urnar eru greiddar í einu lagi og eru skatt­frjálsar. Þannig geta þær mætt óvæntum út­gjöldum og launatapi í kjöl­far al­var­legra veik­inda. Sjúk­dóm­arnir sem trygg­ingin nær yfir eru flokkaðir í fjóra bóta­flokka. Við greiðslu bóta fellur niður vátryggingarvernd vegna þess flokks sem vátryggingaratburðurinn tilheyrði og gildir vátryggingin þá áfram vegna þeirra þriggja flokka sem eftir standa.

Börn vátryggðs frá þriggja mánaða aldri eru tryggð fyrir sömu sjúkdómum og skilmálar tilgreina og er vátryggingarfjárhæðin 50% af vátryggingarfjárhæð foreldra. Skilyrði er að sjúkdómar séu staðfestir með læknisvottorði sérfræðilæknis. Bætur fyrir sjúkdómatryggingu barna greiðast einungis einu sinni fyrir hvert barn.

Bóta­flokkar eru fjórir – sjá nánar skilmála sjúkdómatryggingarinnar:

 • Krabbamein
 • Hjarta- æða- og nýrnasjúkdómar
 • Tauga- og hrörnunarsjúkdómar
 • Aðrir vátryggingaratburðir

Eru einhverjar takmarkanir eða varúðarreglur ?

 • Bætur eru ekki greiddar vegna andláts og er skilyrði að vátryggður lifi í a.m.k. 30 daga frá því sjúkdómur greinist eða vátryggingaratburður átti sér stað.
 • Komi í ljós að rangar upplýsingar hafi verið veittar við inngöngu í Félag lykilmanna geta slíkar rangar upplýsingar haft áhrif á bótarétt.
 • Vátryggður glatar rétti til bóta ef hann tilkynnir félaginu ekki um kröfu sína innan árs frá því að hann vissi um atvik sem hún er reist á.
 • Vátryggðum ber að kynna sér skilmála tryggingarinnar.

Hvar gildir tryggingin ?

Tryggingin gildir hvar sem er í heiminum. Nánari upplýsingar um gildissvið má finna í skilmála tryggingarinnar.

Sjúkraörorkubætur (sjúkratrygging)

Frá og með 1. apríl 2022 njóta félagsmenn í FLM tryggingaverndar sjúkratryggingar.

Valdi sjúkdómur félagsmanni varanlegri örorku greiðast bætur á grundvelli gildandi vátryggingarfjárhæðar.  Örorkubætur greiðast í hlutfalli við metna örorku en engar bætur greiðast ef varanleg örorka er metin lægri en 25%.

Fjárhæð örorkubóta úr sjúkratryggingu er háð aldri og launum félagsmanns á hverjum tíma, þó greiðir sjúkratryggingin bætur til félagsmanns að hámarki 14.386.000 kr., en að lágmarki 1.150.000 kr.  Ekki þarf að fara fram sérstakt áhættumat vegna sjúkratryggingar sjúkrasjóðsins.

Bent skal á að hafi félagsmaður fengið greiddar bætur úr hópsjúkdómatryggingu FLM vegna sama sjúkdóms eða eigi rétt til slíkra bóta skulu bætur úr sjúkratryggingunni lækka sem nemur helmingi af bótum sjúkdómatryggingarinnar.

Upplýsingar um bótafjárhæðir má finna í reiknivél FLM hér á heimasíðunni.

Félag lykilmanna tryggir réttindi þeirra félagsmanna sem fara á atvinnuleysisbætur eða í fæðingarorlof, þannig að FLM leggur til 1% sjúkrasjóðsgjald í samræmi við greitt félagsgjald af greiðslum frá Atvinnuleysistryggingasjóði eða frá Fæðingarorlofssjóði.

Sjúkratrygging á mannamáli:

Eftirfarandi upplýsingar tilgreina einungis helstu atriði tryggingarinnar. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu né persónulegt yfirlit félagsmanns yfir viðkomandi tryggingar. Upplýsingarnar hafa ekki lagalega þýðingu og gegna eingöngu þeim tilgangi að upplýsa félagsmenn um helstu þætti tryggingarinnar. Vátryggingarskilmálarnir hafa að geyma tæmandi upplýsingar um vátryggingarverndina.

Hvað er sjúkratrygging ?

Sjúkratrygging greiðir bætur ef þú verður fyrir varanlegri læknisfræðilegri örorku af völdum sjúkdóma. Lágmarksörorka er 25%.

Hafi félagsmaður fengið greiddar bætur úr sjúkdómatryggingu FLM vegna sama sjúkdóms eða eigi rétt til slíkra bóta skulu bætur úr sjúkratryggingunni lækka sem nemur helmingi af bótum sjúkdómatryggingarinnar.

Bætur greiðast ekki vegna sjúkdóms sem fyrst sýndi einkenni á fyrstu þremur mánuðunum eftir að aðild félagsmanns að Félagi lykilmanna tók gildi.

Vátryggingin fellur úr gildi gagnvart félagsmanni þegar hann nær 60 ára aldri. Vátryggingin tekur ekki til einstaklinga yngri en 18 ára.

Læknisfræðileg örorka.

Varanleg ör­orka er ákveð­in út frá lík­am­leg­um af­leið­ing­um veikindanna án tillits til menntunnar þinnar eða sérhæfingar og óháð því hvaða áhrif veikindin hafa á hæfni þína til að sinna einhverju ákveðnu starfi.

Bótafjárhæðin ræðst af örorkumati, t.d. ef þú ert metinn með 50% læknisfræðilega örorku færð þú greiddan helming vátryggingarfjárhæðarinnar.  Bætur sjúkratryggingar eru greiddar út í einu lagi og eru skattfrjálsar.

Tryggingin gildir hvar sem er í heiminum. Nánari upplýsingar um gildissvið og undanþágur má finna í skilmála tryggingarinnar hér á heimasíðu FLM.

Réttur til framhaldstryggingar

Félagsmaður hefur rétt til að halda áfram líftryggingu og sjúkdómatryggingu falli félagsaðild hans niður af öðrum ástæðum en vegna aldurs. Til þess að virkja áframhald líftryggingar og sjúkdómatryggingar þarf félagsmaður að senda Sjóvá sannanlega beiðni þess efnis á póstfangið sjovalif@sjova.is innan þriggja mánaða frá því að aðild hans að FLM féll niður.

Aldursmörk

Frá og með 1. maí 2020 eru aldursmörk félagsmanna í tryggingavernd sjúkrasjóðs FLM sem hér greinir:

Launatrygging:

Launatryggingin fellur úr gildi í lok þess árs sem félagsmaður nær 66 ára aldri. Vátryggingin tekur ekki til félagsmanna yngri en 18 ára. Hámarksaldur við inngöngu í trygginguna er 64 ár.

Líftrygging:

Líftryggingin fellur úr gildi í lok þess árs sem félagsmaður nær 66 ára aldri. Vátryggingin tekur ekki til félagsmanna yngri en 18 ára. Hámarksaldur við inngöngu í vátrygginguna er 64 ára aldur.

Sjúkdómatrygging:

Sjúkdómatryggingin fellur úr gildi þegar félagsmaður verður 60 ára (miðast við afmælisdag). Vátryggingin tekur ekki til félagsmanna yngri en 18 ára. Sjúkdómavernd barna félagsmanna gildir aðeins fyrir börn á aldrinum 3ja mánaða til 18 ára.

Sjúkratrygging:

Sjúkratryggingin fellur úr gildi þegar félagsmaður verður 60 ára (miðast við afmælisdag). Vátryggingin tekur ekki til einstaklinga yngri en 18 ára.

Dæmi um bótafjárhæðir

Upplýsingar um bótafjárhæðir má finna í reiknivél FLM hér á heimasíðunni.

Launabætur, dánarbætur, sjúkdómabætur og sjúkraörorkubætur greiðast á grundvelli gildandi vátryggingaskilmála Sjóvá fyrir launatryggingu, hóplíftryggingu, hópsjúkdómatryggingu og hópsjúkraörorkutryggingu FLM.

Bótavernd sjúkrasjóðs FLM grundvallast á hópvátryggingasamningi við Sjóvá-Almennar tryggingar hf., sem er vátryggjandi. Tjónsuppgjör fer alfarið fram hjá Sjóvá.

Ef félagsmaður er með sjúkra- og slysatryggingu, líftryggingu eða sjúkdómatryggingu í gildi annars staðar hefur það ekki áhrif á greiðslu launabóta, dánarbóta, örorkubóta eða sjúkdómabóta úr sjúkrasjóði FLM.

Vátryggingaskilmálar - Greiðslur úr sjóðnum – vátryggjandi

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá) er vátryggjandi sjúkrasjóðs FLM á grundvelli gildandi vátryggingasamnings milli Sjóvá og félagsins. Sjóvá ber því alla bótaáhættu sjúkrasjóðs FLM hvað varðar launabætur, dánarbætur, sjúkdómabætur og sjúkraörorkubætur til félagsmanna FLM.

Tjónaþjónusta fer alfarið fram hjá Sjóvá, þ.m.t. móttaka tjónstilkynninga, ákvörðun bótaskyldu og greiðsla tjónabóta. Ákvörðun bóta er byggð á gildandi vátryggingaskilmálum Sjóvá.

Almennir skilmálar Sjóvá fyrir launatryggingu, hóplíftryggingu, hópsjúkdómatryggingu og hópsjúkratryggingu FLM

Vátryggingarskilmálar Sjóvá fyrir launatryggingu FLM

Vátryggingarskilmálar Sjóvá fyrir hóplíftryggingu FLM

Vátryggingarskilmálar Sjóvá fyrir hópsjúkdómatryggingu FLM

Vátryggingarskilmálar Sjóvá fyrir hópsjúkratryggingu FLM

Frekari upplýsingar má finna á www.sjova.is. Forstöðumaður persónutjóna hjá Sjóvá er tengiliður vegna bótakrafna frá félagsmönnum í FLM.

Umsókn um bætur

Við hjá FLM komum ekki að ákvörðunum um bætur, slíkt fer alfarið fram hjá Sjóvá, þ.m.t. móttaka tjónstilkynninga, meðferð umsókna, ákvörðun bótaskyldu og greiðsla bóta. Ákvörðun bóta er byggð á gildandi vátryggingarskilmálum Sjóvá.

Sjúkrasjóður FLM samanstendur af launatryggingu, líftryggingu, sjúkdómatryggingu og sjúkratryggingu. Launatrygging sjúkrasjóðs FLM greiðir launabætur af völdum slysa eða sjúkdóma (slysa- og sjúkradagpeninga), sem nema 80% af meðallaunum í allt að 9 mánuði. Bætur greiðast þó ekki fyrr en 3 mánuðir eru liðnir frá því að sá atburður varð er leiddi til óvinnufærni, þ.e. óvinnufærni þarf að hafa varað samfleytt í 90 daga áður en bætur greiðast.  Sjúkrasjóður FLM greiðir ekki útlagðan sjúkrakostnað.

Fylla þarf út tjónstilkynningu sem finna má hér og senda á póstfangið personutjon@sjova.is. Sjóvá tekur málið til meðferðar og verður í framhaldinu í beinu sambandi við þig.

Almenn skilyrði fyrir greiðslu bóta úr sjúkrasjóði FLM

Að inngöngubeiðni hafi verið undirrituð og henni skilað til félagsins.

Að félagsmaður hafi verið heilsuhraustur og vinnufær óslitið síðustu 3 mánuðina áður en inngöngubeiðni var undirrituð.

Að óvinnufærni, sjúkdómar eða andlát félagsmanns eigi ekki rót sína að rekja til atvika, slysa eða sjúkdómsástands eða afleiðinga þeirra, sem félagsmanni var kunnugt um eða mátti vera kunnugt um og til voru komin áður en inngöngubeiðni var undirrituð.

Að tilkynnt hafi verið um bótakröfu innan árs frá því að sá sem á rétt til bóta fékk upplýsingar um atvik sem bótakrafan er reist á.

Sérstakt skilyrði fyrir greiðslu dánarbóta úr sjúkrasjóði FLM er að greitt hafi verið a.m.k. 12.000 kr. iðgjald í sjúkrasjóð FLM, á síðustu 12 mánuðum fyrir fráfall félagsmanns.

Líði meira en 90 dagar á milli iðgjaldagreiðslna vegna aðildar félagsmanns fellur niður réttur hans til bóta úr sjúkrasjóði FLM.

Bótavernd launatryggingar FLM fellur úr gildi í lok þess árs sem félagsmaður nær 66 ára aldri.

Bótavernd líftryggingar FLM fellur úr gildi í lok þess árs sem félagsmaður nær 66 ára aldri.

Bótavernd sjúkdómatryggingar FLM fellur úr gildi þegar félagsmaður verður 60 ára (miðast við afmælisdag).

Bótavernd sjúkratryggingar FLM fellur úr gildi þegar félagsmaður verður 60 ára (miðast við afmælisdag).

Reglugerð sjúkrasjóðs FLM

1. gr.  Nafn sjóðsins og heimili

Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Félags lykilmanna. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. Sjóðfélagar eru þeir sem greiða umsamið iðgjald.

2. gr.  Markmið sjóðsins

Markmið sjóðsins er að veita félagsmönnum bætur í veikinda-, slysa- og dánartilvikum.

3. gr.  Tekjur

Tekjur sjóðsins eru samningsbundin iðgjöld og fjármagnstekjur.

4. gr.  Stjórn og rekstur

Stjórn Félags lykilmanna er jafnframt stjórn sjóðsins og ber ábyrgð á úthlutunum og öðrum fjárreiðum sjóðsins. Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við almennar stjórnsýslureglur. Stjórn setur nánari starfsreglur um greiðslur bóta og aðra starfstilhögun.Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu fara með allar umsóknir og afgreiðslu úr sjóðnum sem trúnaðarmál.Reikningar sjóðsins skulu aðgreindir en gerðir upp og lagðir fram með reikningum Félags lykilmanna.

5. gr.  Réttur til bóta

Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga einungis þeir sem greitt er af til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast samkvæmt nánari skilmálum hvers bótaflokks.

Sjúkrasjóðurinn tryggir réttindi þeirra félagsmanna sem fara á atvinnuleysisbætur eða í fæðingarorlof, þannig að Félag lykilmanna leggur til 1% sjúkrasjóðsgjald í samræmi við greitt félagsgjald frá Atvinnuleysistryggingasjóði eða frá Fæðingarorlofssjóði.

Eigi félagsmaður rétt til sjúkra- og slysadagpeninga vegna óvinnufærni og hafi hann skipt um vinnu á s.l. 12 mánuðum og verið félagsmaður samfleytt s.l. 5 ár lækkar biðtími vegna sjúkra- og slysadagpeninga úr 3 mánuðum niður í 1 mánuð.

6. gr.  Bætur

Bótaflokkar sjóðsins eru: a) Sjúkra- og slysadagpeningar: Sjúkrasjóðnum er heimilt að greiða sjúkra- og slysadagpeninga ef launatekjur falla niður sökum veikinda eða slysa enda komi ekki dagpeningagreiðsla eða önnur greiðsla vegna tímabundinnar örorku samkvæmt lögbundnum vátryggingum ökutækja- eða flugvéla fyrir sama tímabil frá öðrum aðila. Sjúkra- og slysadagpeningar skulu vera 80% af meðallaunum í allt að 9 mánuði, þó skal biðtími vera 3 mánuðir frá upphafi veikinda eða slyss. Launabætur veikinda og slysa barna nema 80% af meðallaunum í allt að 6 mánuði. b) Dánarbætur: Sjúkrasjóðurinn greiðir dánarbætur við dauðsfall fullgildra félagsmanna, sbr. sérstaka skilmála. Bótafjárhæðir fara eftir aldri og launum. c) Sjúkdómabætur. Sjúkrasjóðurinn greiðir sjúkdómabætur til fullgildra félagsmanna, sbr. sérstaka skilmála. Bótafjárhæðir fara eftir aldri og launum.

Stjórn sjóðsins er heimilt að semja við tryggingarfélag um tryggingu sjóðfélaga og bótaskilmála, að hluta eða öllu leyti. Jafnframt er stjórn heimilt að stofna til annarra bótaflokka í formi slysatrygginga, heilsufarstrygginga og atvinnuleysistrygginga, samkvæmt ákvörðun aðalfundar.

7. gr.  Lausn frá greiðsluskyldu

Ef farsóttir geisa getur sjóðsstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðsstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð bóta, ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

8. gr.  Fyrning

Réttur til greiðslu úr sjúkrasjóði samkvæmt reglugerð þessari fellur niður sé umsókn ekki skilað inn til sjóðsins innan 12 mánaða frá því að rétturinn stofnast.

9. gr.  Endurgreiðsla iðgjalda

Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

10. gr.  Umsókn um bætur

Umsóknum skal skilað í því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og skal leggja fram nauðsynleg vottorð er tryggja réttmæti greiðslna.Sjóðfélaga er skylt að mæta til viðtals hjá ráðgjafa ef óskað er og bregðast við ábendingum um endurhæfingu og/eða til skoðunar hjá trúnaðarlækni til að sannreyna réttmæti framlagðra læknisvottorða.Berist ekki fullnægjandi upplýsingar frá umsækjanda skal sjóðsstjórn hafna umsókn að svo stöddu eða fresta frekari greiðslum. Verði sjóðfélagi uppvís að gefa rangar eða villandi upplýsingar fyrirgerir hann rétti sínum til bóta. Heimilt er að endurkrefja sjóðfélaga um allar greiðslur sem fengnar eru með slíkum hætti auk dráttarvaxta.

11. gr.  Upplýsingaskylda

Stjórn sjóðsins ber að upplýsa sjóðfélaga um rétt þeirra samkvæmt reglugerð sjóðsins við inngöngu, með rafrænni kynningu og tilkynningum ef iðgjöld hætta að berast.

12. gr.  Breytingar á reglugerðinni

Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á aðalfundi Félags lykilmanna og skal tillaga um breytingar kynnt með sama hætti og lagabreytingar.

Upplýsingar fyrir launagreiðendur

Hér má finna gagnlegar upplýsingar fyrir þá sem vinna við iðgjaldaskil, s.s. iðgjaldaprósentur, félagsgjöld, greiðslu skilagreina, gjalddaga og innheimtuferli.

Félagsgjald og sjúkrasjóðsgjald

Bæði félagsgjald og sjúkrasjóðsiðgjald reiknast af sama launagrunni og iðgjald í lífeyrissjóð.  Félagsgjald er framlag launþega, 0,05% af heildarlaunum.Vinnuveitandi greiðir sjúkrasjóðsiðgjald, einungis 1,0% af launum. Ekki er um önnur framlög að ræða af hálfu vinnuveitanda.

Slysatrygging launþega

Félagsmaður í FLM er vátryggður samkvæmt ákvæðum í Fyrirmyndarkjarasamningi FLM eða samkvæmt þeim kjarasamningi sem vísað er til í ráðningarsamningi hans.

Skilagreinar

Tvær leiðir eru mögulegar við að koma skilagreinum til FLM:
a)  Með rafrænum sendingum beint úr launakerfi. Hér á heimasíðu okkar er sótt um aðgang fyrir XML samskipti úr launakrefi launagreiðanda við vefþjónustu okkar og birtist veflykill í heimabanka launagreiðanda.  Nauðsynlegt er að sótt sé um veflykil á kennitölu launagreiðanda. Aðgangurinn gildir ennfremur fyrir launagreiðendavef FLM. Með rafrænum skilum sparast tími og fyllsta öryggis er gætt.
b)  Ef ekki er mögulegt að senda rafrænar skilagreinar beint í gegnum launakerfi má skrá skilagreinar inná launagreiðendavefnum. Þetta er örugg leið, enda býður launagreiðendavefur FLM uppá sama öryggi við meðhöndlun gagna og í netbönkum.

Hvort sem skilagrein er send rafrænt í gegnum launakerfi eða skráð inná launagreiðendavef FLM stofnast krafa í heimabanka launagreiðanda sjálfvirkt í báðum tilvikum.

Vinsamlegast munið að ekki er nægilegt að senda inn skilagrein. Iðgjald bókast á félagsmann þegar bæði skilagrein og greiðsla hefur borist FLM.

Almennar upplýsingar

Félagsgjald – framlag launþega: 0,05% af heildarlaunum.
Sjúkrasjóðsgjald – framlag vinnuveitanda: 1% af heildarlaunum.
Kennitala: 530412-0750
Bankareikningur: 0114-26-140011
Félagsnúmer FLM: 560
Gjalddagi: 10. dagur næsta mánaðar.
Eindagi: Síðasti virki dagur þess mánaðar.

Gjalddagi og eindagi iðgjalda

Gjalddagi er 10. næsta mánaðar, t.d. iðgjöld vegna launa í mars eru með gjalddaga 10. apríl.
Eindagi er síðasti virki dagur næsta mánaðar, t.d. iðgjöld vegna launa í mars eru með eindaga síðasta virka dag í apríl.

Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga.

Innheimtuferli hefst ef iðgjöld eru ógreidd á eindaga, þannig:

 1. Áminning er send 30 dögum eftir gjalddaga.
 2. Fyrsta innheimtubréf er sent 45 dögum eftir gjalddaga, þar sem gefinn er 14 daga frestur.
 3. Annað innheimtubréf er sent 60 dögum eftir gjalddaga, þar sem gefinn er 14 daga frestur. Innheimtubréf þetta ber kostnað kr. 1.500.
 4. Lokaviðvörun er send 75 dögum eftir gjalddaga, þar sem gefinn er 14 daga frestur. Lokaviðvörun ber kostnað kr. 3.000.
 5. Krafa send lögfræðingi til innheimtu hafi greiðsla ekki borist 90 dögum eftir gjalddaga.

Launabætur

FLM greiðir launabætur af völdum slysa eða sjúkdóma

Launatrygging sjúkrasjóðs FLM greiðir launabætur af völdum slysa eða sjúkdóma (slysa- og sjúkradagpeninga), sem nema 80% af meðallaunum í allt að 9 mánuði. Bætur greiðast þó ekki fyrr en 3 mánuðir eru liðnir frá því að sá atburður varð er leiddi til óvinnufærni, þ.e. óvinnufærni þarf að hafa varað samfleytt í 90 daga áður en bætur greiðast.

Félag lykilmanna er nútímalegt stéttarfélag sem leggur áherslu á það sem skiptir máli.

Líftrygging, sjúkdómatrygging, sjúkratrygging og launavernd fyrir félagsfólk í allt að 9 mánuði og launabætur í allt að 6 mánuði vegna veikinda barna fyrir aðeins 0,05% félagsgjald.

Sækja um aðild